Projekt pn. „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. – grudzień 2023 r.

Cele projektu:

1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynkupracy;
2. Zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkoleniazawodowego;
3. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów.

Krótki opis projektu:

Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych, indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów 4 Zespołów Szkół Zawodowych, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego.

Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 181 osób, w tym 156 uczniów techników zawodowych oraz szkoły branżowej I stopnia i 25 nauczycieli.

Przewiduje się realizację:

 • staży uczniowskich organizowanych u pracodawców, preferując do udziału w stażutych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego upracodawców;
 • udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkolewyższej;
 • organizację pozaszkolnych formy kształcenia ustawicznego w obszarzeinteligentnych specjalizacji województwazachodniopomorskiego;
 • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnieuzdolnionych;
 • organizację zajęć tematycznych pozalekcjami;
 • doposażenie pracownizawodowych;
 • tworzenie klaspatronackich;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształceniazawodowego.

Planowane efekty:

 1. Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 125 osób;
 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – 25osób;
 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego które wykorzystywać będą doposażenie zakupione dzięki EFS – 5szkół;
 4. Liczba uczniów którzy nabędą kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 48osób.
banner1

Podobne wpisy