„Technicy na staż !” –  w ramach akcji  KA1 „Mobilność edukacyjna”, KA102 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku w okresie od 2019-09-01 do 2021-08-31.

Koordynatorem projektu jest pani Sylwia Lamczyk-Sobolewska. 

Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i językowych 71 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku poprzez ukończenie profesjonalnych staży zawodowych w Hiszpanii . 

Cele szczegółowe :

  • zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, które pozwolą uczniom/uczennicom sprecyzować swoją wizję kariery – wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie startu zawodowego,
  • ułatwienie uczniom/uczennicom nabycia wiedzy, kompetencji i umiejętności wykraczających poza zakres programu praktyk w Polsce – kształtowanie wśród uczniów i uczennic aktywnych postaw w obszarze poszukiwania pracy i przedsiębiorczości,
  • zwiększenie mobilności edukacyjnej – poprawa kompetencji językowych w komunikacji w obszarze życia codziennego i zawodowego – przełamanie tzw. “bariery językowej” 
  • ukończenie stażu zawodowego w Hiszpanii potwierdzonego dokumentem Europass Mobility 

W projekcie wezmą udział 4 grupy uczniów/uczennic, tj.:

• Technikum  Weterynarii – 20 osób + 2 opiekunów – Malaga – listopad 2019

• Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – 24 osoby + 2 opiekunów – Grenada- kwiecień 2020 

• Technikum Agrobiznesu – 16 osób + 2 opiekunów – Malaga – wrzesień 2020 

• Technikum  Ochrony Środowiska – 11 osób + 1 opiekun- Santiago de Compostela – kwiecień 2021

W celu potwierdzenia odbycia stażu i nabycia nowych umiejętności zawodowych oraz kompetencji: 

– partner zagraniczny potwierdzi odbycie staży poprzez wystawienie certyfikatów dla uczestników/czek, które stanowiły będą formalne potwierdzenie zaliczenia stażu 

– każdy uczestnik/czka projektu otrzyma indywidualne referencje od pracodawcy 

– każdy uczestnik/czka otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w przygotowaniu językowym 

– szkoła jako instytucja wysyłająca wyda uczestnikowi/czce certyfikat uczestnictwa w programie Erasmus+ 

– każdy uczestnik/czka otrzyma certyfikat potwierdzający jego/jej  uczestnictwo w zajęciach kulturowych i pedagogicznych

– dzienniczki praktyk zostaną przedłożone w szkole u kierownika praktyk zawodowych

– arkusze obserwacji oraz ankiety ewaluacyjne dołączone zostaną do dokumentacji projektowej, a wnioski z nich płynące uwzględnione w raporcie z ewaluacji projektu

– każdy uczestnik/czka otrzyma Europass Mobilność 

W/w dokumenty będą służyć przyszłemu pracodawcy jako dowód wartości dodanej w postaci odbytego zagranicznego stażu i wzbogacą CV uczestników/czek projektu. 

Europass Mobilność jest dokumentem o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas m.in. staży zawodowych. Jest to niezwykle przydatny dokument, dzięki niemu zwiększy się ich atrakcyjność w kontekście znalezienia zatrudnienia. Europass Mobilność określa w sposób klarowny kompetencje i umiejętności zawodowe, będzie sygnałem dla pracodawcy o posiadanych kompetencjach zawodowych. Wystawienie dokumentu Europass Mobilność w wersji dwujęzyczne (polskiej i angielskiej) zagwarantuje uczniom/uczennicom ich uznawalność we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. 

Europass CV jest narzędziem wykorzystywanym w projekcie w procesie rekrutacji.  CV zostanie przedstawione potencjalnemu pracodawcy – instytucjom przyjmującym. 

Europass  Paszport Językowy jest narzędziem określającym poziom kompetencji językowych uczestników/czek projektu. Zostanie sporządzony przez uczestników/czki po powrocie ze staży.

Podobne wpisy