Procedury postępowania w Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ ORAZ W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AGRESJI I PRZEMOCY

 1. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów (na terenie szkoły i poza nią).
 2. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 3. Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 4. Procedura postępowania w wypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły posiada substancję wyglądem przypominającą narkotyk.
 5. Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy).
 6. Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły broń, materiały wybuchowe lub pirotechniczne oraz innych niebezpieczne substancje lub przedmioty.
 7. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego.
 8. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia – ofiary czynu karalnego
 9. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 10. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.
 11. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania przez uczniów wypełniania obowiązków szkolnych.
 12. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wagary, częsta absencja).
 13. Procedura postępowania gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne w trakcie pobytu w szkole lub internacie.
 14. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 15. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.
 16. Procedura kontroli frekwencji uczniów.

 PROCEDURA
NR 1Procedura postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów (na terenie szkoły i poza nią)  
 1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca o zaistniałym fakcie informuje pedagoga a pedagog dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca, a w razie nieobecności wychowawcy pedagog lub dyrektor, niezwłocznie wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje a fakt rozmowy z podpisem rodziców (prawnych opiekunów) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie ucznia do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. Jeżeli interwencje podejmuje pedagog, wychowawca jest zobowiązany do zapoznania się z podjętymi przez pedagoga działaniami i ścisłą współpracą w dalszym postępowaniu.
 4. Jeżeli mimo działań podjętych przez wychowawcę napływają informacje, że sytuacja się powtarza, pedagog, a w następnej kolejności dyrektor, przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami.
 5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw nieletnich).
 6. Podobnie, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 PROCEDURA
NR 2Procedura postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  
 1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga.
 2. Nauczyciel lub pedagog odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego (odprowadza go do gabinetu pedagoga szkolnego lub sekretariatu) – stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 3. Nauczyciel lub pedagog wzywa pomoc medyczną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy.
 4. Pedagog zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
  Przekazuje ucznia rodzicom, sporządza o zaistniałej sytuacji notatkę, którą podpisują opiekunowie.
 5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka ze szkoły, dyrektor szkoły powiadamia o tej sytuacji policję.
 6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.
 8. Konsekwencje zgodne z obowiązującą hierarchią kar wobec ucznia podejmuje dyrektor szkoły.
 PROCEDURA
NR 3Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk .
 1. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem oraz próbuje ustalić (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych), do kogo należy znaleziona substancja.

 2. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa policję.

 3. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły przekazuje funkcjonariuszom zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 PROCEDURA
NR 4Procedura postępowania w wypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły posiada substancję wyglądem przypominającą narkotyk.
 1. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga; zaś pedagog dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły w obecności wychowawcy i / lub pedagoga ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie inne przedmioty budzące podejrzenie, co do związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel/wychowawca/pedagog/dyrektor nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla policji.
 3. Dyrektor szkoły wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do niezwłocznego zgłoszenia się do szkoły.
 4. W przypadku gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która w obecności rodziców przeszukuje rzeczy i odzież należącą do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. W przypadku nieobecności rodziców policja wykonuje powyższe czynności w obecności dyrektora i pedagoga szkoły.
 5. Jeżeli uczeń odda dobrowolnie posiadaną substancję, dyrektor, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej pedagog ustala, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie pedagog dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami – po konsultacji z nauczycielem, który zgłosił ten fakt.
 6. Ewentualne konsekwencje wobec ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

 PROCEDURA
NR 5Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy)  
 1. Nauczyciel zabiera uczniowi alkohol (papierosy) i zabezpiecza go przed zniszczeniem.

 2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, przekazuje go pod opiekę pedagoga. Zawiadamia wychowawcę.

 3. Pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który natychmiast wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły i informuje ich o zaistniałej sytuacji.

 4. Pedagog rozmawia z uczniem w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy i rodziców – ustala pochodzenie alkoholu (papierosów), jego ilość, miejsce zakupu, ewentualnie nazwiska osób, które uczestniczyły w zakupie.

 5. Dyrektor szkoły informuje policję o miejscu zakupu alkoholu lub papierosów przez nieletnich.

 6. Pedagog sporządza protokół, który podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. W protokole dokładnie opisuje zaistniałą sytuację wraz z ilością i rodzajem alkoholu (papierosów) wniesionego na teren szkoły.

 7. Podczas rozmowy dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia o konsekwencjach czynu.

 8. Wychowawca rozmawia indywidualnie z innymi uczestnikami zdarzenia.
 PROCEDURA
NR 6Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły broń, materiały wybuchowe lub pirotechniczne oraz inne niebezpieczne substancje lub przedmioty  
 1. W przypadku znalezienia i używania na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.
 • O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 • Każdy przypadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) zaistniałego na terenie szkoły obowiązkowo zgłaszany jest na policję przez dyrektora szkoły lub pedagoga.

 • Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem oraz próbuje ustalić (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych), do kogo należy znaleziona rzecz.

 • Po przyjeździe policji dyrektor szkoły przekazuje funkcjonariuszom informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

W załączeniu ZAŁĄCZNIK 1

MATERIAŁY INFORMACYJNE POLICJI NA TEMAT ZACHOWAŃ W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO

 PROCEDURA
NR 7            Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego

 

Każdy przypadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) lub przestępstwa  zaistniałego na terenie szkoły obowiązkowo zgłaszany jest na policję przez dyrektora szkoły lub pedagoga.
Do czynów karalnych ściganych z urzędu, a najczęściej popełnianych przez uczniów należą:

 • bójki (co najmniej dwóch uczestników na dwóch);

  • pobicia (dwóch, trzech lub więcej na jednego);

  • wymuszania pieniędzy z użyciem przemocy (rozbój);

  • kradzież;

  • uszkodzenie ciała (agresja fizyczna) – jeżeli lekarz sądowy oceni niezdolność powyżej 7 dni, do 7 dni przestępstwo jest ścigane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Osoba podejmująca interwencję powinna o tym poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ze względu na konieczność posiadania zaświadczenia o urazach od lekarza sądowego.

 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i przekazuje sprawcę pedagogowi szkolnemu pod opiekę. Informuje wychowawcę ucznia o zaistniałej sytuacji.

 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy, wzywa do przyjścia do szkoły.

 3. Dyrektor szkoły natychmiast powiadamia policję w razie zaistnienia poważnego czynu (rozbój, uszkodzenie ciała) lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

 4. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je dyrektorowi szkoły, który z kolei przekazuje je policji.
 PROCEDURA
NR 8Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia – ofiary czynu karalnego  

Każdy przypadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) zaistniałego na terenie szkoły obowiązkowo zgłaszany jest na policję przez dyrektora szkoły lub pedagoga.

Do czynów karalnych ściganych z urzędu, a najczęściej popełnianych przez uczniów należą:

 • bójki (co najmniej dwóch uczestników na dwóch);

 • pobicia (dwóch, trzech lub więcej na jednego);

 • wymuszania pieniędzy z użyciem przemocy (rozbój);

 • kradzież;

• uszkodzenie ciała (agresja fizyczna) – jeżeli lekarz sądowy oceni niezdolność powyżej 7 dni, do 7 dni przestępstwo jest ścigane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Osoba podejmująca interwencję powinna o tym poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ze względu na konieczność posiadania zaświadczenia o urazach od lekarza sądowego.

 1. Nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 2. Niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcę.

 3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców ucznia.

 4. Dyrektor szkoły lub pracownik sekretariatu wzywa lekarza (pogotowie), jeśli ofiara doznała poważniejszych obrażeń.

 5. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

Obok konsekwencji prawnych przewidzianych dla sprawców czynów karalnych i nieletnich wykazujących objawy demoralizacji, wobec ucznia stosuje się kary określone w Statucie i Regulaminie Szkoły.

 PROCEDURA
NR 9Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia  

Każdy przypadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) zaistniałego na terenie szkoły obowiązkowo zgłaszany jest na policję przez dyrektora szkoły lub pedagoga.

Do czynów karalnych ściganych z urzędu, a najczęściej popełnianych przez uczniów należą:

 • bójki (co najmniej dwóch uczestników na dwóch);
 • pobicia (dwóch, trzech lub więcej na jednego);
 • wymuszania pieniędzy z użyciem przemocy (rozbój);
 •  kradzież;
 •  uszkodzenie ciała (agresja fizyczna) – jeżeli lekarz sądowy oceni niezdolność powyżej 7 dni, do 7 dni przestępstwo jest ścigane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Osoba podejmująca interwencję powinna o tym poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ze względu na konieczność posiadania zaświadczenia o urazach od lekarza sądowego.
 • Nauczyciel reaguje na zachowanie agresywne i je przerywa.

 • Informuje wychowawcę klasy.

 • Wychowawca rozmawia z uczniem/uczniami (ewentualnie w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia) – identyfikuje ofiarę, agresora, świadka, ocenia zdarzenia i wyciąga wnioski.

 • Informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia, o zaistniałej sytuacji.

 • Wychowawca sporządza notatkę o zaistniałym zdarzeniu. Rodzice (prawni opiekunowie) podpisują notatkę potwierdzając, że wiedzą o zdarzeniu oraz o konsekwencjach takiego zachowania wynikających ze Statutu (w tym kryteria ocen zachowania).

 • Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach powtarzających się agresywnych zachowań ucznia.

 • Uczeń zostaje objęty na terenie szkoły opieką pedagoga.

 • Wychowawca natychmiast powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 • Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem ustala sankcje w stosunku do ucznia/uczniów, o oparciu o Statut.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia / uczniów konsekwencji oraz sugestię pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistyczno – lekarskiej w placówkach do tego upoważnionych.
 2. W przypadku wandalizmu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia naprawiają wyrządzone szkody lub uiszczają opłatę za ich naprawę.

 3. W sytuacjach często powtarzających się agresywnych zachowań, po wykorzystaniu wszystkich wyżej wymienionych działań, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem powiadamia policję w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z uczniem i jego rodzicami.

 PROCEDURA
NR 10Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych  
 1. Wychowawca rozmawia z uczniem.
 2. Powiadamia rodziców telefonicznie lub wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły. Odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym lub na karcie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), zalecając konieczne działania, co rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem.
 3. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który podejmuje odpowiednie działania i następnie informuje o tym dyrektora szkoły.
 4. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły. Wskazuje możliwość/ konieczność pomocy/ diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub u lekarza specjalisty. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
 5. Przy braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę: Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinku


Tryb reagowania – próba samobójstwa ucznia na terenie szkoły

Działania uprzedzające

Monitorowanie przez wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji.

Działania interwencyjne

 • osoba interweniująca ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia;

 • nie pozostawia ucznia samego;

 • usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru;

 • przeprowadza ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce (pod opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga/psychologa)

 • dokonuje ona szybkiej oceny dalszych zagrożeń, np. wg klucza:

 • RYZYKO UMIARKOWANE – np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi jak to zrobi, nie było wcześniejszych prób;

 • DUŻE RYZYKO- np. wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi jak to zrobi, były wcześniejsze próby;

 • EKSTREMALNE RYZYKO- np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe, uczeń dokonał samookaleczenia, podjął inne działania zagrażające zdrowiu/życiu.

 • zbiera wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia;

 • zawiadamia Dyrekcję Szkoły
 • wzywa pomoc (pogotowie, policję, straż), jeśli potrzeba;

 • uczniowi towarzyszy osoba interweniująca lub pedagog/psycholog (nie może zostać sam);

 • zawiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka);

 • wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów prawnych;

 • personel szkoły chroni ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami
  traumatyzującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.)

Działania naprawcze

 • zespół powołany przez dyrektora dokonuje diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne
  kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi;

 • zespół konsultuje dalszą strategię ze specjalistami, PPP lub placówką opieki
  zdrowotnej;

 • zespół podejmuje próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo oraz skontaktowała się ze specjalistą.

Tryb reagowania – Żałoba po śmierci ucznia
(uwaga: za wyjątkiem śmierci samobójczej)

Działania uprzedzające omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

Działania interwencyjne

 • Dyrektor informuje o sytuacji nauczycieli, wychowawców;

 • Pedagog/psycholog przypomina (podaje) zasady kierowania dyskusją z elementami odreagowania z uczniami, na potrzeby godzin wychowawczych, innych lekcji (daje materiały instruktażowe);

 • Wychowawca informuje uczniów na forum klasy; (opowiada o okolicznościach śmierci, uwzględniając życzenia rodziny zmarłego);

 • Jeśli istnieje taka potrzeba należy stworzyć warunki uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych, uroczystościach o charakterze „wspominkowym” itp.;

Działania naprawcze

 • Wychowawca ocenia potrzeby – monitoruje stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwraca uwagę na uczniów, u których stwierdza szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji;

 • Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z pedagogiem/psychologiem szkolnym lub specjalistą z PPP;

 • Wychowawca, po konsultacji z pedagogiem /psychologiem organizuje – spotkanie, którego celem jest wymiana doświadczeń związanych ze zdarzeniem, mobilizacja indywidualnych sposobów radzenia sobie ze skutkami zdarzenia, udzielanie informacji o dalszych planach, działaniach, konsekwencjach, a także monitorowanie stanu emocjonalnego poszkodowanych.

 • Wychowawca wraz z pedagogiem /psychologiem ułatwia kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.

Tryb reagowania – konieczność zawiadomienia o śmierci ucznia

O śmierci ucznia lub nauczyciela, która miała miejsce na terenie szkoły lub w związku z zajęciami szkolnymi, wycieczkami, koloniami itp. powinien poinformować rodzinę dyrektor szkoły lub osoba upoważniona (jednak musi ona bezpośrednio kojarzyć się z administracją szkolną). Dotyczy to sytuacji, kiedy jest na to czas. Pozostałe przypadki pozostają w gestii policji, lekarzy, psychologów itp. W sytuacji, gdy wyznaczona osoba nie czuje się na siłach do konfrontacji z ekstremalnymi emocjami przeżywanymi przez rodzinę, która doświadczyła śmierci np. dziecka, wówczas zadanie to powinien przejąć na siebie psycholog lub pedagog.

• Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz. Należy unikać powiadamiania za pomocą telefonu lub poczty, jeśli jest to tylko możliwe.

• Powiadamianie o śmierci musi spełnić następujące warunki: – dostarczyć niezbędnych informacji;

– udzielić pierwszego wsparcia dla ofiar;
– ochronić godność;
– okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.

 • Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób mu najbliższych.

 • Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenie, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby umożliwić w razie potrzeby, natychmiastową interwencję lekarską.

 • Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się przez co najmniej dwie osoby. Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcje osoby powiadamianej.
  Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.

 • Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba powiadamiana. Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy.

 • Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego – zaproponować pomoc w zawiadamianiu innych bliskich, zapytać się czy jest coś co możemy zrobić dla rodziny zmarłego.

 • Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawiać rodziny i bliskich zmarłego samych bez opieki. Powinien zostać pracownik socjalny lub psycholog, tak długo, aż minie pierwsza reakcja – szok lub pojawią się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub / i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się pozostawiona sama sobie, podać namiary instytucji udzielających wsparcia (np. psychologowie)

 • Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem medyków itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego.

 • Rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.

 • Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub nastolatkom.

 PROCEDURA
NR 11Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania przez uczniów wypełniania obowiązków szkolnych  
 1. Nauczyciel rozmawia z uczniem i wskazuje mu zaniedbania w stosunku do przedmiotu, nakazując konkretne działania i zobowiązując ucznia do ich wypełnienia.

 2. W razie braku poprawy nauczyciel konsultuje się z wychowawcą.

 3. Wychowawca wspólnie z nauczycielem rozmawia z uczniem i zobowiązuje go do wypełniania obowiązków.

 4. W razie braku poprawy wychowawca / nauczyciel wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły. Nauczyciel i / lub wychowawca rozmawiają z rodzicami i uczniem na temat zaniedbywania obowiązków oraz ewentualnie sugerują możliwość/konieczność przebadania dziecka w poradni Psychologiczno –
  Pedagogicznej. Wychowawca / nauczyciel odnotowuje fakt rozmowy i sporządza notatkę, którą podpisują rodzice, zalecając konieczne działania, co rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń potwierdzają podpisem.

 5. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który podejmuje odpowiednie działania w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 6. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły. Wskazuje konieczność diagnozy
  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej pomocy specjalistycznej. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
 •  Przy braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę:, Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinku.
 PROCEDURA
NR 12Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wagary, częsta absencja)  
 1. Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o podejrzeniu wagarów i odnotowuje każdorazowo ten faktu w dzienniku lekcyjnym.

 2. W przypadku stwierdzenia wagarów przeprowadza rozmowę ostrzegawczą z uczniem.

 3. W przypadku powtarzającej się absencji ucznia powiadamia pedagoga szkoły.

 4. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem pisemnie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły rozmawia z rodzicami (w razie potrzeby w obecności pedagoga i wychowawcy klasy). Przedstawia możliwe konsekwencje wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego (wagarów) określonych w Statucie Szkoły. Zobowiązuje rodziców (prawnych opiekunów) do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

 5. W wypadku uchylania się rodzica (prawnego opiekuna) od regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne dyrektor szkoły wysyła upomnienie dotyczące wypełniania obowiązku szkolnego określonego postanowieniami art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 6. W sytuacjach powtarzających się pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia dzielnicowego, a w następnej kolejności Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinku.

 PROCEDURA
NR 13Procedura postępowania gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne w trakcie pobytu w szkole lub internacie  
 1. Przewodniczący klasy ( pod jego nieobecność inny uczeń)na prośbę nauczyciela prowadzącego lekcję zgłasza wychowawcy lub dyrekcji szkoły fakt dolegliwości zdrowotnych ucznia.
 • Nauczyciel bądź wychowawca ocenia stan zdrowia ucznia i gdy jest konieczność udziela pierwszej pomocy.

 • Wychowawca lub sekretarka szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.

 • W przypadku braku kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem), gdy nie ma zagrożenia życia i zdrowia dziecka, uczeń pozostaje w szkole pod opieką nauczyciela lub wychowawcy.
 • W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa pogotowie i powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).

 PROCEDURA
NR 14Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły  
 1. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego ( wyjątek stanowi sytuacja – kiedy nauczyciel poprosi o korzystanie z urządzenia w celach edukacyjnych) i innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych, o czym jest poinformowany przez wychowawcę klasy (urządzenie to podczas zajęć powinno być wyłączone).

 2. W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć, nauczyciel nakazuje wyłączenie urządzenia (zablokowanie karty) a następnie odłożenie w miejsce wskazane przez nauczyciela.

 3. W przypadku, gdy uczeń nie chce odłożyć telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, nauczyciel wpisuje uwagę, informuje wychowawcę a ten powiadamia o sytuacji rodziców.

 4. W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie Szkoły (w tym kryteriach ocen zachowania).

 PROCEDURA
NR 15Procedura postępowania w przypadku kradzieży  
 1. Uczeń fakt kradzieży zgłasza wychowawcy klasy.

 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a następnie ewentualnymi świadkami w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

 3. Po ustaleniu okoliczności kradzieży wychowawca powiadamia dyrektora oraz  rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego oraz podejrzanego (sprawcy) i odnotowuje ten fakt w dokumentacji szkolnej.

 4. Dyrektor decyduje o poinformowaniu policji.

Gdy powyższa decyzja wychowawcy będzie pozytywna, obowiązuje procedura taka sama, jak w przypadku sprawcy czynu karalnego.

 PROCEDURA
NR 16PROCEDURA KONTROLI FREKWENCJI UCZNIÓW  

I. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.
 3. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków.
 4. Rodzice zwracają się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności swoich dzieci wyłącznie w formie ustalonej przez wychowawcę.
 5. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu  14 dni roboczych od przyjścia do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecność jest nieusprawiedliwiona. Obowiązek dostarczenia wniosku o usprawiedliwienie w wyznaczonym terminie spoczywa na rodzicach.Wychowawca w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.
 6.  Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych nieobecności bez wcześniejszego zwolnienia rodzica. Ma również prawo nie akceptować wszystkich powodów nieobecności ucznia w szkole i pozostawić te godziny jako nieusprawiedliwione. Katalog przyczyn nieobecności uzasadnionych:
 7. a)  zły stan zdrowia,

 8. b)  pilny wyjazd do: lekarza, poradni specjalistycznej, itd.,
 9. c) udział w wyjątkowo ważnych dla ucznia zajęciach, egzaminach, zorganizowanych wyjazdach pozaszkolnych,
 10. d)  udział ucznia w wyjątkowo ważnych dla rodziny uroczystościach czy zdarzeniach,

 11. e)  inne, uznane przez wychowawcę za uzasadnione.

II. Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

 1. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:
  1. a)  wychowawca klasy lub nauczyciel uczący, po okazaniu przez ucznia informacji o zwolnieniu od rodzica (prawnego opiekuna) .


  1. b)  za zgodą dyrektora szkoły – nauczyciela – opiekuna, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.


 2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wychowawca wpisuje „z” i przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną.

 3. Zwolnienie ucznia chorego z zajęć lekcyjnych w danym dniu:

o na podstawie informacji o stanie zdrowia ucznia, decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje rodzic/opiekun prawny. W przypadku rozmowy telefonicznej osoba kontaktująca się z rodzicem/opiekunem prawnym w dokumentacji ( dzienniku lekcyjnym) zapisuje informację o przebiegu rozmowy: imię i nazwisko osoby zwalniającej, godzinę połączenia).

o w sytuacji, kiedy na podstawie diagnozy pielęgniarki, lekarza nie jest wskazane, aby uczeń sam opuścił szkołę, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia. Do czasu przybycia rodzica uczeń pozostaje pod opieką osoby wyznaczonej.

o w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym lub jego odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły do końca zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem lekcji w danym dniu.

 • Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność zwolnienia.

 • Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas trwania tych zajęć i wyraża zgodę na pobyt dziecka w domu.

 • Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały rok szkolny dokumenty (wnioski o usprawiedliwienia od rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.), które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów.

 • W przypadku wątpliwości, co do autentyczności wniosku  o usprawiedliwienie wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dana prośba o zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczna. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może zaprosić rodziców do szkoły.

III. Działania dyscyplinujące

 1. W przypadku częstych spóźnień ucznia na zajęcia – powyżej 10 w miesiącu wychowawca powiadamia rodziców o tym fakcie. Powyżej 20 godzin miesięcznie udzielane jest upomnienie wychowawcy oraz obniżenie oceny z zachowania

 2. Interwencję w sprawie nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia podejmuje wychowawca klasy. Poniżej szczegółowe wykazy godzin i działań dyscyplinujących:
 3.  3-5h/miesiąc- upomnienie wychowawcy
 4. 6-12h/miesiąc – nagana wychowawcy,
 5.   13-20h/miesiąc- upomnienie dyrektora szkoły,
 6.   powyżej 20h/miesiąc- nagana dyrektora, możliwość postawienia wniosku o skreślenie z listy uczniów,

Każdorazowo powiadamiani są rodzice oraz odbywa nie rozmowa w obecności wychowawcy, pedagoga i dyrektora.

Godziny nieusprawiedliwione mają wpływ na ocenę z zachowania.

 • Uczniowi, który opuści w ciągu całego roku szkolnego 60 i więcej godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, a otrzyma dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego i nie zda jednego egzaminu poprawkowego, rada pedagogiczna może nie wyrazić zgody na promocję warunkową.

IV. Postępowanie w przypadku niespełnienia obowiązku nauki

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do szczegółowego informowania pedagoga szkolnego o uczniach niespełniających obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % godzin).
 2. Na wniosek pedagoga szkolnego dyrektor szkoły stosuje upomnienie w stosunku do rodziców ucznia niespełniającego obowiązku nauki, które zobowiązuje do podjęcia wymienionego obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia.

 3. W razie nie wykonania obowiązku we wskazanym terminie, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto dyrektor powiadamia Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego o zagrożeniu demoralizacją.

V. Postępowanie w przypadku ucznia pełnoletniego .

 1.  Z uczniem pełnoletnim nie uczęszczającym na zajęcia lekcyjne zostaje podpisany kontrakt (w obecności wychowawcy i pedagoga) zobowiązujący do regularnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych (jeżeli istnieje taka możliwość, wskazana jest obecność rodzica). Kontrakt może być podpisany tylko raz podczas cyklu edukacji.
 2. W przypadku złamania kontraktu zostaje wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów. Wniosek o skreślenie przygotowuje wychowawca ucznia.

 3. W przypadku, kiedy nie ma fizycznej możliwości podpisania kontraktu z powodu nieobecności ucznia lub odmowy podpisania kontraktu przez ucznia, pedagog szkolny pisemnie informuje ucznia i rodziców/opiekunów prawnych o możliwości skreślenia z listy uczniów.

 4. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o doręczeniu pisma do zainteresowanych w przypadkach dalszej nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, zostaje wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów.

 5. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.

 6. Uczeń skreślony z listy uczniów z powodu wysokiej absencji nie może być ponownie
  przyjęty do Zespołu Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica  w Szczecinku.

ZAŁĄCZNIK 1

MATERIAŁY INFORMACYJNE POLICJI NA TEMAT ZACHOWAŃ W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.

1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu: zastraszenia, przymuszenia, lub okupu.

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko – pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła atakom terroru.

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on “swoich” czy “obcych”, natomiast broń palna jest skierowana przez terrorystę w konkretną osobę, porywa się określonego człowieka.Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, emeryt czy też biznesmen wychodzący z banku.

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie maja nic wspólnego z działaniami politycznymi!

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem “incydent bombowy”.
Właściwe zachowanie w przypadku wstąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych.

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

ZAPAMIĘTAJ !

 • Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;

 • Jeśli widzisz “bombę”, to ona “widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.


2. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM.
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego zwracaj uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi.
Zainteresowania i uwagi wymagają:
• rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;
• pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
• osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
• samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń.
Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe – patrz punkt IV).

3. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM
Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach użyteczności publicznej:

 • pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub innych zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne.
 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.
  Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.
  Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić:

 •  służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie – w najbliższej jednostce Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym.

Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące Informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);

 • treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;
  Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia “bombowego”.

 1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.

 2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

 3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

 4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia “bomby” użytkownicy
  pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.

 5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy
  powiadomić administratora obiektu.

 6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.

 7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

 8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).

 9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia “bomby”.

 • Podczas działań, związanych z neutralizacją “bomby”, zastosuj się do poleceń Policji.

 • Ciekawość jest niebezpieczna – jak najszybciej oddal się od miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.

 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo – sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie “ratuj” na siłę swojego samochodu – życie jest ważniejsze.

 • Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.
  PODSUMOWUJĄC – PAMIĘTAJ

 • Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę

 • Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą

 • Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby

 • Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego
  pochodzenia pozostawionych bez opieki.
  4. INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH
  999 – Pogotowie Ratunkowe, 998 – Straż Pożarna,
  997 – Policja,