REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki udziału, podstawowe kryteria rekrutacji uczestników projektu „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także formy wsparcia przewidziane w ramach Projektu.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Priorytetu VIII, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
3. Celem ogólnym projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego 4 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego z terenu powiatu szczecineckiego:

 • Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinku,
 • Zespołu Szkól Nr 2 w Szczecinku,
 • Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinku,
 • Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku,

poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

1) wyposażenie pracowni/warsztatów zawodowych do warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
2) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (staże uczniowskie 150 h, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe, udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, pozaszkolne formy kształcenia ust.),
3) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (realizacja zajęć/warsztatów poza lekcjami),
4) rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym (klasy patronackie),
5) doskonalenie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli (kursy/szkolenia, studia podyplomowe, kształcenie praktyczne nauczycieli w przedsiębiorstwach).
4. Projektodawcą jest Powiat szczecinecki.
5. Biuro projektu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16, pok. 005. Godziny urzędowania biura: pon., wt., śr., pt. 7:00 – 15:00, czw. 8:00 – 16:00.
6. Punkty rekrutacyjne znajdują się w:

 • w Zespole Szkół Nr 1, ul. Szczecińska 47, 78-400 Szczecinek,
 • w Zespole Szkół Nr 2, ul. 1 Maja 22, 78-400 Szczecinek,
 • w Zespole Szkół Nr 6, ul. St. Stasica 15, 78-400 Szczecinek,
 • w Zespole Szkół Technicznych, ul. Koszalińska 81, 78-400 Szczecinek.

7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Czas realizacji projektu: wrzesień 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.


§ 2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach
kształcenia zawodowego.

2. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć ucznia/nauczyciela:

 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku,
 • Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku,
 • Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku,
 • Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku,

który został zakwalifikowany do udziału w projekcie.

3. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Projektodawcę, weryfikujących dokumenty, przeprowadzających rekrutację i zatwierdzających uczestników projektu.

4. Formie wsparcia projektu – należy przez o rozumieć wszystkie formy wsparcia przewidziane w projekcie.

5. Koordynatorze projektu – osoba zarządzająca projektem.

6. Asystencie koordynatora projektu w szkole – osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ZS Nr 1, w ZS Nr 2, w ZS Nr 6 oraz w ZST.

§ 3

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU

Projekt zakłada możliwość skorzystania przez Uczestników Projektu z następujących form wsparcia:

1. Zajęcia dodatkowe, przez które należy rozumieć:

a) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (staże uczniowskie 150 h, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe, udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, pozaszkolne formy kształcenia ust.),
b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (realizacja zajęć/warsztatów poza lekcjami),
c) doskonalenie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli (kursy/szkolenia, studia podyplomowe, kształcenie praktyczne nauczycieli w przedsiębiorstwach).

§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. O uczestnictwo w Projekcie może ubiegać się osoba spełniająca kryteria:

a) Kształci się w jednej z 4 Zespołów Szkół zawodowych, biorących udział w Projekcie, tj.:

 • w Zespole Szkół nr 1, ul. Szczecińska 47, 78-400 Szczecinek,
 • w Zespole Szkół nr 2, ul. 1 Maja 22, 78-400 Szczecinek,
 • w Zespole Szkół Nr 6, ul. St. Stasica 15, 78-400 Szczecinek,
 • w Zespole Szkół Technicznych. ul. Koszalińska 81, 78-400 Szczecinek.

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

a) formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi: załącznik Nr 1/załącznik Nr 1A do niniejszego regulaminu,
b) deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodnie z wzorem załącznika Nr 2),
c) oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem załącznika Nr 3).

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem kandydata. Ponadto, w przypadku kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 lit. a, b oraz lit. c muszą zostać podpisane przez rodzica kandydata lub jego opiekuna prawnego.

§ 5

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Proces rekrutacji do Projektu prowadzony będzie w trybie ciągłym, zgodnie z zasadą równego dostępu oraz równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie, w tym osób niepełnosprawnych.

2. Rekrutacja poprzedzona została kampanią informacyjną w szkołach, m.in. poprzez rozmowy z wychowawcami, uczniami i rodzicami, informacją na stronie internetowej placówek, informacją na stronie internetowej projektodawcy.

3. Kandydaci przed złożeniem dokumentacji rekrutacyjnej maja obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

4. Dokumenty rekrutacyjne będzie można otrzymać i złożyć w punktach rekrutacyjnych znajdujących się w każdej ze Szkół objętych wsparciem.

5. Dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji uczestników projektu. Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.

6. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych będzie dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną.

7. O składzie osobowym oraz liczbie członków Komisji Rekrutacyjnej decyduje Projektodawca, z zastrzeżeniem, że Komisja liczy co najmniej 3 członków.

8. Do głównych zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: weryfikacja złożonej dokumentacji rekrutacyjnej oraz wyłonienie uczestników Projektu.

9. Przy selekcji uczestników w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów.

10. O wynikach rekrutacji uczestnicy projektu zostaną powiadomieni drogą listowną, emaliową lub telefoniczną.

11. Kryteria dodatkowe:

a) osoba niepełnosprawna (+3 pkt., zwiększenie szans ON na rynku pracy przez wsparcie ich już w początkowym etapie edukacji),
b) płeć (+3 pkt., zwiększenie szans K na rynku pracy przez wsparcie ich już w początkowym etapie edukacji),
c) kryterium zamieszkania na terenie wiejskim (+3 pkt., ze względu na chęć wsparcia uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich).

12. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują sie do udziału w wybranej formie wsparcia, zostaną umieszczeni na liści rezerwowej. Będą miały one pierwszeństwo w momencie rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:

a) uczestnictwa w pełnym programie poszczególnych form wsparcia, do którego się kwalifikuje,
b) zgłaszania uwag i ocen zajęć, w których uczestniczy,
c) bezpłatnego otrzymania materiałów szkoleniowych,
d) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności, kompetencje i uprawnienia, pod warunkiem, iż dana forma wsparcia kończy się wydaniem certyfikatu/zaświadczenia.

2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do:

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
c) uczestnictwa w pełnym programie zajęć, do którego się kwalifikuje,
d) usprawiedliwiania każdej godziny nieobecności,
e) wypełniania ankiet i arkuszy, testów dla celów ewaluacji i monitorowania projektu,
f) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie,
g) bieżącego informowania o zmianie danych uczestnika,
h) poinformowania koordynatora projektu w formie pisemnej o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
i) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystane w trakcie realizacji projektu,
j) pisemnego potwierdzania otrzymania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, potwierdzania obecności w danej formie wsparcia własnoręcznym podpisem składanym na liście obecności.

§ 7

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik może zrezygnować z udziału w danej formie wsparcia w terminie 5 dni roboczych przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć poprzez pisemne poinformowanie koordynatora projektu. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia do biura projektu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do minimum 80% frekwencji. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności Projektodawca projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników.

3. Projektodawca projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powiat Szczecinecki zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu. Zmiany zapisów regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Powiat Szczecinecki.


Załączniki – w formacie PDF

Podobne wpisy