Zadania wykonywane w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku w ramach projektu “Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Opis projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020. Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych , indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów 4 Zespołów Szkół Zawodowych biorących udział w projekcie, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego, zgodnie z Diagnozą potrzeb zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Powiatu Szczecineckiego nr 49/2020 z dnia 26.03.2020 r.

Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 181 osób, w tym 156 uczniów Techników zawodowych oraz Szkoły branżowej I stopnia i 25 nauczycieli. Przewiduje się realizację 1,2,4,5 i 6 typu projektu, poprzez:

 • staże uczniowskie organizowane u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców;
 • udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej;
 • pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. zach.; •pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • zajęć tematycznych poza lekcjami;
 • doposażenie pracowni zawodowych;
 • tworzenie klas patronackich;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do grupy zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu. Rezultatem projektu będzie wsparcie 156 uczniów 25 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół dokonane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół (5 szkół). Wszystkie wskazane do realizacji formy wsparcia nie są finansowane z innych źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej w tym samym zakresie oraz dla tych samych odbiorców. Projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami PZP.

Grupa docelowa projektu – 48 uczniów z kierunków Technik Leśnik, Technik Weterynarii, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Termin realizacji projektu – 01.09.2021-31.12.2023

Zakres wsparcia w ramach projektu:

 1. Uczestnictwo w stażu w wymiarze 150h przypadających na jednego uczestnika projektu. Wsparcie obejmuje 48 osób.
 • staż będzie się odbywać na podstawie umów zawartych zpracodawcami,
 • realizacja stażu odbywa się na podstawie Programu Stażu dlawybranegoprofilu kształcenia,

– uczniowie odbywający staż otrzymują świadczenie pieniężne, które jest równe wysokości min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o min wynagrodzeniu za pracę. Pracodawcy partycypować będą w kosztach organizacji i prowadzenia staży uczniowskich w wymiarze 5% tych kosztów tj. 5% świadczenie pieniężne stażysty, 5% dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażu. Koszt jednostkowy 3.100,00 obejmujący wynagrodzenie stażysty oraz opiekuna stażu z ramienia pracodawcy . Dla opiekuna stażu z ranienia pracodawcy przewidziane 10% jego zasadniczego wynagrodzenia (nie więcej niż 500 zł brutto).

 1. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych –dotyczy 3 osób. Każdy uczeńotrzymywać będzie 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy nauki szkolnej w danym roku szkolnym. Przyznanie stypendium będzie uzależnione od osiągniętych wyników wnauce. Mogą zostać wprowadzone kryteria premiujące, np. osiągnięcia w konkursach.
 2. Uczestnictwo w kursie „Kurs serowarski”– dotyczy 10osób
 • Liczba godzin szkolenia : 2 dni
 • w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, dojazdu, wyżywienia

Kursy kończą się wydaniem certyfikatu

 1. Uczestnictwo w kursie ,,Przygotowanie potraw zgodnie z trendami zdrowego żywienia” – dotyczy 16 osób

– Liczba godzin szkolenia – 100h

 • w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.

 1. Uczestnictwo w ,,Kursie inseminacyjnym” – dotyczy 16 osób

– Liczba godzin szkolenia : 2 dni

 • w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu.
 • Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 1. Uczestnictwo w kursie ,,Operator żurawi leśnych HDS” – dotyczy 16 osób
 • w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.

 1. Uczestnictwo nauczycieli w kursach – dotyczy 4 nauczycieliprzedmiotów

zawodowych.

 • Kurs serowarski – 1 nauczyciel.

W ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, dojazdy, wyżywienia, otrzymaniem certyfikatu.

 • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami zdrowego żywienia – 1nauczyciel

W ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu, wydaniem certyfikatu.

        – Kurs inseminacyjny – 1 nauczyciel.

W ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu.

        – Kurs operator żurawi leśnych HDS– 1 nauczyciel.

W ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu, wydaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.

 1. Zajęcia pozalekcyjne ,,Wprowadzenie na rynek pracy” – 48 osób
 2. Wyposażeniepracowni:
 • Komputer stacjonarny – 1kpl.
 • Rzutnik – 1kpl.
 • Symulator do nauki unasienniania krowy – 1szt.

Opracowanie na podstawie Wniosku zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Działania:

RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Asystentem Koordynatora Projektu z ramienia szkoły jest Violetta Wysocka.

Podobne wpisy