REGULAMIN UCZNIÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINKU

Regulamin zawiera prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku. Zobowiązuje uczniów do pilnej i systematycznej nauki oraz wytrwałej pracy nad pełnym rozwojem osobowości w celu jak najlepszego przygotowania do obywatelskiego życia. Regulamin określa zasady współdziałania uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz niezbędnych warunków umożliwiających wszechstronny rozwój ucznia.

I ROZDZIAŁ

Uczeń ma prawo 

 1. Do nauki, czyli zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
 2. Wolności myśli, sumienia i wyznania. 
 3. Ochrony przed przemocą. 
 4. Poszanowania godności własnej oraz osób mu najbliższych – rodziców, opiekunów, rodzeństwa, dziadków. 
 5. Przedstawiania własnych problemów wychowawcy klasy, innym nauczycielom, dyrektorowi szkoły oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, czy też wyjaśnień. 
 6. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, pod warunkiem, że czyni to w sposób kulturalny i nie uwłacza niczyjej godności osobistej. 
 7. Korzystania z biblioteki szkolnej, pomocy socjalnej, pedagogicznej i psychologicznej. 
 8. Uczestniczenia w kołach zainteresowań działających na terenie szkoły oraz zajęciach pozaszkolnych. 
 9. Do inicjatywy społecznej i obywatelskiej.
 10. Współudziału w organizowaniu imprez na terenie klasy i szkoły. 
 11. Reprezentowania klasy na terenie szkoły w konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, zawodach sportowych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, jak również reprezentowania szkoły na terenie powiatu i poza nim. 
 1. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Klasowym i Uczniowskim. 
 2. Do jawnej i systematycznej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów. 
 3. Znajomości kryteriów obowiązujących przy ocenianiu. 
 4. Do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 
 5. Zwolnienia z uczestnictwa w niektórych zajęciach zgodnie z zarządzeniem MEN. 
 6. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału jak również pomocy ze strony kolegów.

II ROZDZIAŁ

Uczeń ma obowiązek 

 1. Uczestniczenia w zajęciach szkolnych.
 2. Systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne.
 3. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 4. Rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych. 
 5. Dbania o honor szkoły, szanowania i wzbogacania tradycji.
 6. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
 7. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły
 8. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub uczniowskiego.
 9. Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.
 10. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  – okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  – przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
  – szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
  – poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.
 11. Naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody (zniszczenia , dewastacje mienia szkolnego)
 12. Dbania o higienę, bezpieczeństwo i zdrowie (własne i innych). 
 13. Uczeń: nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających. 
 14. W razie nieobecności, w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia od rodziców lub zwolnienia lekarskiego oraz nadrobienia zaległości z poszczególnych przedmiotów (sprawdziany,, prace klasowe)
 15. Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych.
 16. Bezpiecznego zachowania się na przerwach. 
 17. Przychodzenia do szkoły w ubraniu czystym, schludnym, właściwym, dostosowanym do pory roku. 
 18. Uczestniczenia w uroczystościach szkolnych w stroju galowym.
  (Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej/granatowej. Dziewczęta: biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i ciemna spódnica lub długie ciemne spodnie. Chłopcy: biała koszula z długim lub krótkim rękawem oraz ciemne długie spodnie.)

III ROZDZIAŁ

Podstawowe zasady

 1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni
 2. Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest zabronione. 
 3. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne np.: przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny. 
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuacyjną. 
 5. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych, jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac upiększających szkołę lub jej otoczenie. 
 6. Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez nauczycieli lub organizacje szkolne tylko pod opieką osób upoważnionych. 

IV ROZDZIAŁ

Zachowanie podczas lekcji

 1. Po dzwonku na lekcję uczniowie czekają na nauczyciela pod klasą.
 2. Uczeń nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów (z wyjątkiem zaleceń lekarza)- NIE DOTYCZY WODY podczas zajęć.
 3. Posiadacze telefonów komórkowych bezwzględnie wyłączają je na czas lekcji, telefon nie może leżeć na ławce – znajduje się w torbie, plecaku).
 4. W czasie lekcji uczeń nie może opuścić klasy, jedynie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela. 
 5. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela. 
 6. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontroluje nauczyciel.
 7. Uczniów obowiązują zasady regulaminów poszczególnych pracowni, i biblioteki, które znajdują się przy wejściu do pracowni.
 8. Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się tylko pod opieką nauczyciela na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

V ROZDZIAŁ

Przed zajęciami z wychowania fizycznego 

 1. Uczniowie przychodzą na lekcje wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela. 
 2. Za porządek w szatni odpowiedzialni są uczniowie pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej klasie. 
 3. W trakcie zajęć uczeń musi mieć obuwie sportowe oraz strój sportowy. Buty muszą być czyste.
 4. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu sali gimnastycznej, Regulaminu boiska sportowego.

VI ROZDZIAŁ

W czasie przerw 

 1. Uczniowie przebywają na korytarzu, oczekując na następna lekcję ( wyjątek stanowi wyjście do biblioteki), oraz w salach lekcyjnych, gdzie przebywają pod opieką nauczyciela.
 2. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach. 
 3. Podczas przerw uczniów obowiązują zasady dobrego zachowania m. in. nie krzyczą, nie biegają, nie popychają kolegów, nie przeklinają.

VII ROZDZIAŁ

Zabrania się:

 1. Wnoszenia kurtek do klas i innych pomieszczeń szkolnych.
 2. Noszenia ubioru i ozdób świadczących do przynależności do subkultur młodzieżowych.
 3. Noszenia ozdób metalowych na twarzy – zagrażających bezpieczeństwu ucznia.
 4. Noszenia stroju, obnażającego dekolt, brzuch, pośladki. 
 5. Zjeżdżania po poręczach. 
 6. Przechodzenia przez ogrodzenie.
 7. Przynoszenia i spożywania na terenie szkoły alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających w tym napojów energetyzujących 

VIII ROZDZIAŁ

Pozostałe zasady 

 1. Mając na uwadze fakt, że lekkomyślne zabawy mogą spowodować utratę zdrowia lub zagrożenie życia własnego, kolegów czy innych osób, uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminów szkoły. 
 2. Szczególnie niebezpieczne i przez to stanowiące rażące naruszenie zasad zachowania się ucznia są: udział w bójkach, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad innymi uczniami, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zabawa przedmiotami i substancjami, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia, życia lub szkodę materialną.
 3. Samorząd Uczniowski może organizować dyżury uczniowskie w czasie przerw. Uczniowie dyżurni mają obowiązek współpracować z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Uczniowie muszą bezwzględnie przestrzegać regulaminów, zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.