mgr Sylwia Rynkiewicz

Psycholog szkolny

Dni tygodniaGodziny przyjęć
Poniedziałek12.15 - 14.15
Wtorek8.00 - 14.00
Środa11.15 - 15.00
Czwartek8.00 - 10.15
Piątek-

Do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
 • rozmowy wspierające i terapeutyczne z uczniami i rodzicami
 • konsultacje, porady psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu problemów wynikających ze specyfiki etapu rozwojowego
 • przeprowadzanie interwencji psychologicznych, mediacji
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia:
 • realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, m.in:
 • diagnozowanie problemów poprzez obserwacje w klasach, zajęcia warsztatowe z klasą, udzielanie informacji zwrotnych wychowawcy • wspieranie wychowawcy w działaniach wychowawczo – profilaktycznych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?

1. Uczeń, gdy:

 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;

2. Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

3. Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Psycholog szkolny:

 • słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;
 • prowadzi badania psychologiczne (test,kwestionariusz);
 • uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
 • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy;

UWAGA!! Psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych…

Gdzie?

Gabinet psychologa szkolnego jest połączony z gabinetem pedagoga szkolnego i znajduje się na parterze – pokój 12.

Drodzy uczniowie naszej szkoły!

Jest mi miło zawitać na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinku i zachęcić do korzystania z mojego wsparcia na terenie szkoły. Poniżej przedstawiam zakres indywidualnej pomocy psychologicznej. Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi TAK, zapraszam do gabinetu, który otwarty jest dla każdego ucznia.

1. Czy mam problemy z rówieśnikami?

 • moje kontakty towarzyskie mnie nie satysfakcjonują,
 • klasa ma nadmierne oczekiwania wobec mojej osoby,
 • często bywam kozłem ofiarnym,
 • popadam w liczne konflikty z innymi uczniami,
 • bywam ofiarą agresji słownej i fizycznej,
 • doskwiera mi samotność w grupie,
 • nie wiem jak pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje,

2. Czy sytuacja szkolna/lekcyjna/domowa mnie stresuje?

 • miewam kłopoty ze snem,
 • objadam się/ nie dojadam,
 • mam zaburzoną uwagę i koncentrację, nie potrafię się skupić na nauce,
 • unikam szkoły, wagaruję,
 • boję się sprawdzianu, odpowiedzi,
 • unikam określonych przedmiotów, nauczycieli,

3. Czy mam problemy natury emocjonalnej?

 • często bez przyczyny jestem smutny, zdołowany,
 • nie panuję nad emocjami, łatwo wybucham,
 • na sytuacje trudne reaguję wybuchem śmiechu, maskuję swoje uczucia,

4. Czy miewam konflikty z rodzicami/opiekunami?

 • myślę, że nie mogę na nich liczyć, są mało wyrozumiali,
 • nie interesują się moją osobą, potrafią tylko wymagać,
 • nie okazują mi swoich uczuć,
 • nie poświęcają mi tyle uwagi ile bym oczekiwał/ła

5. Czy chcę rozwijać swój potencjał osobisty, żyć pełnią JA?

 • chcę porozmawiać o moich sukcesach, pragnieniach, planach,
 • jestem zainteresowany/na rozwojem własnego potencjału (intelektualnego, społecznego, osobowości),

6. Czy stosuje używki (papierosy, alkohol, narkotyki)?

7. Czy nadmiernie przesiaduję przed ekranem TV, komputera?

8. Czy miewam myśli samobójcze, okaleczam się?

9. Czy inni ludzie zwracają mi uwagę, że coś ze mną „nie tak”?

10. Czy czasem mam wrażenie, że moje życie nie jest pełne, że urodziłem/łam się w nieodpowiednim momencie?

11. Czy po prostu chcę porozmawiać, poradzić się?