WOJCIECH MICHLEWICZ

REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOLNEGO  RZECZNIKA PRAW UCZNIA

na terenie Zespołu Szkół Nr.6 im.St. Staszica – w Szczecinku  

Artykuł 1  

Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,  
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,  
 • Konwencja o Prawach Dziecka,  
 • Ustawa o Systemie Oświaty,  
 • Statut Szkoły.  

Artykuł 2

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Artykuł 3  

Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje uczeń, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji i wygra w organizowanych w szkole wyborach.  

Artykuł 4  

Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Rzecznik jest osobą dostępną dla każdego ucznia i nauczyciela.  
 • Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.  
 • Rzecznik wysłuchuje ucznia i konsultuje się ze swoim zespołem w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania sprawy.  
 • Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, w razie konieczności zgłasza sprawę dyrektorowi szkoły.
 • Rzecznik może być mediatorem między stronami.  
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika osobiście w formie  pisemnej i ustnej oraz do skrzynki.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji, gdy nie uzna naruszenia Praw Ucznia.

Artykuł 5

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.   
 • Reprezentowanie interesów.   
 • Mediacja między stronami konfliktu.   
 • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.  
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.  
 • Zwiększenie świadomości prawnej uczniów i nauczycieli.
 • Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.
 • Rzecznik ma prawo do niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów, odstąpienia od podjęcia interwencji. • Rzecznik może rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie, rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły, organizować konfrontacje wyjaśniające, uczestniczyć w roli obserwatora w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem na wniosek ucznia, inicjować w szkole działania na rzecz upowszechniania praw dziecka  i ucznia. Artykuł 6

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:  

 • Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego . • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.  
 • Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.  
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.  
 • Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.  
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.  
 • Kontrola realizacji spraw spornych.  Artykuł 7
 • W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:  • Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich  zainteresowanych stron.  
 • Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 • Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy  w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Artykuł 8

Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.  
 • Podjęcie mediacji ze stronami.  
 • W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej czy dyrektora szkoły.